Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://drogeria-apar.pl

§1

Postanowienia ogólne

1.     Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://drogeria-apar.pl jest PROSPER Mateusz Czerwiński, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:Powstańców Warszawy 27, 42-271 Częstochowa, NIP: 8351593739, REGON: 381447540, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@aparperfume.pl, tel.+48577172226

2.     Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

3.     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep http://drogeria-apar.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.     Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu cywilnego).

5.     Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.

6.     Ceny podane w sklepie są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym na stronie http://drogeria-apar.pl w zakładce „Cennik wysyłek”.

7.     Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały leganie wprowadzone na rynek polski.

  1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://drogeria-apar.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://drogeria-apar.pl użyte są w celach informacyjnych.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§2

Zamówienia

1.     Zamówienia można składać w następujący sposób:

·         poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

·         telefonicznie na numer telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.     Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.

3.     Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4.     Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

5.     Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6.     Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia: 

·         po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcę, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7.     Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy.

8.     W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

9.     Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §5 niniejszego regulaminu.

 

§3
Płatności

1.     Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

- Płatność online: Przelewy24

- Płatność przelewem: 77 1950 0001 2006 0074 3637 0002 (Idea Bank). W tytule płatności prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

2.     Ceny przesyłek określone są na stronie sklepu http://drogeria-apar.pl w zakładce „Cennik wysyłek” oraz w podsumowaniu zamówienia.

3.     Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.     W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.

 

§4
Wysyłka towaru

1.     Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem:

- przesyłki E-COMMERCE InPost (płatność z góry)

- przesyłki paczkomatowej InPost (płatność z góry)

- przesyłki kurierskiej DPD (płatność z góry)

- przesyłki kurierskiej pobraniowej DPD (płatność przy odbiorze)

2.     Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5
Reklamacje

1.     W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:

 PROSPER Mateusz Czerwiński

ul. Powstańców Warszawy 27

42-271 Częstochowa

 

2.     Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3.     Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4.     W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki towaru.

5.     Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6.     Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.     Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych).

8.     Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

·         wymiany towaru na nowy;

·         naprawy towaru;

·         obniżenia ceny;

·         odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

·         łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

·         charakter wady – istotna czy nieistotna;

·         to, czy towar był wcześniej reklamowany.

9.     Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

 

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1.   Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”

2.     Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

·         oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

·         drogą mailową na adres: biuro@aparperfume.pl

·         telefonicznie pod numerem: +48 577 172 226

3.     Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4.     W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego produktu.

5.     Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.     Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

7.     W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

8.     Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

9.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§7
Promocje

1.     Sklep może ogłaszać promocje czasowe bądź ilościowe na wybrane towary/usługi.

2.     Udział w promocji może być ograniczony bądź regulowany poprzez dodatkowe dokumenty zawarte na stronie internetowej (np. regulaminu promocji) przy danym towarze/usłudze.

3.     Promocje ilościowe dotyczą określonych ilości danego towaru/usługi i trwają do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep.

4.     Promocje czasowe dotyczą określonych towarów/usług w danym przedziale czasowym. Trwają one do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep, lub do czasowego zakończenia promocji.

5.     Zakup danego towaru/usługi w cenie promocyjnej (niezależnie od rodzaju promocji) odbywa się w momencie zakończenia procesu składania zamówienia (zawarcia umowy kupna sprzedaży - §2 pkt 6) poprzez Klienta/Przedsiębiorcę.

6.     Sklep może ograniczać możliwość zamówień towarów promocyjnych w ilościach hurtowych.

7.     W przypadku zakończenia promocji podczas procesu składania zamówienia przez Klienta/Przedsiębiorcę (przed zawarciem umowy kupna sprzedaży - §2 pkt 6) Sklep informuje o zakończeniu promocji poprzez odpowiedni komunikat pojawiający się na stronach internetowych Sklepu.

8. Sklep ma prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w promocji w przypadku naruszenia regulaminu ogólnego lub regulaminu promocji.

9. Każdy z uczestników promocji w podczas akceptacji regulaminu ogólnego, wymaganej podczas zamówienia lub rejestracji, akceptuje oraz stosuje się do regulaminów promocyjnych.

10. Klien akceptując regulamin sklepu podczas rejestracji, wyraża zgodę na poinformowanie go przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub bramki SMS, o nadchodzącej promocji.

§8

Konto Klient/Przedsiębiorcy

1.     Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2.     Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.

3.     Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.

4.     Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

  • po weryfikacji danych, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o utworzeniu Konta Klienta/Przedsiębiorcy. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

·         Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

  • wysyłając wiadomość email na adres: biuro@aparperfume.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy 
  • kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 577 172 226
  • kontaktując się listownie pod adresem:

 PROSPER Mateusz Czerwiński

ul. Powstańców Warszawy 27

42-271 Częstochowa

5.     Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

6.     Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

7.     Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

·         oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

·         drogą mailową na adres: biuro@aparperfume.pl,

·         telefonicznie pod numerem: +48 577 172 226

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).

 

8.     Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

·         wysyłając wiadomość email na adres:  biuro@aparperfume.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

·         kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 577 172 226

·         kontaktując się listownie pod adresem:

 PROSPER Mateusz Czerwiński

ul. Powstańców Warszawy 27

42-271 Częstochowa

9.     Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

10.  W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 

§9

Newsletter

1.     Klient/Przedsiębiorca może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

2.     Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

3.     Klient/Przedsiębiorca po podaniu adresu email otrzymuje wiadomość potwierdzającą wypełnienie formularza na stronie Sklepu z prośbą o kliknięcie w link. Po potwierdzeniu adresu email Klient/Przedsiębiorca otrzymuje na wskazany adres potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.

4.     Otrzymanie przez Klienta/Przedsiębiorcę wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.

5.     Świadczenie usług jest bezpłatne. 

6.     Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta/Przedsiębiorcy podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail oraz imieniem.

7.     Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

·         kliknięcie na znajdujący się w przesłanej wiadomości link z opcją wypisania się,

·         wysyłając wiadomość email na adres:  biuro@aparperfume.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta/Przedsiębiorcy, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

·         kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 577 172 226

·         kontaktując się listownie pod adresem:

 PROSPER Mateusz Czerwiński

ul. Powstańców Warszawy 27

42-271 Częstochowa

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

8.     Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres:

 PROSPER Mateusz Czerwiński

ul. Powstańców Warszawy 27

42-271 Częstochowa

lub na adres e-mail: biuro@aparperfume.pl.

9.     Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta/Przedsiębiorcy w szczególności wskazanie jego adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. Dokładny opis procedur reklamacyjnych znajduje się w §5 niniejszego Regulaminu.

10.  Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

·         oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

·         drogą mailową na adres: biuro@aparperfume.pl,

·         telefonicznie pod numerem: +48 577 172 226

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta.

11.  W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 

 

§10

Własność intelektualna

1.     Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Ochrona prywatności

1.     Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub realizacji umowy prowadzenia Konta.

2.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3.     Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§12

Środki techniczne

1.     W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa skryptów Java;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§13

Postanowienia szczególne

1.     W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

- zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,

- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,

- newsletter – dobrowolne wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, związanym z działalnością Sklepu,

- prowadzenie konta Klienta – Klient/Przedsiębiorca może dobrowolnie w ramach stron internetowych Sklepu założyć konto Klienta upraszczające proces zakupu.

3.     Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, - określone zostały w paragrafie 2 Regulaminu,

- w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy zostało określone w paragrafie 9 Regulaminu,

- w zakresie usługi prowadzenia Konta Klienta zostało określone w paragrafie 8 Regulaminu.

4.     Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.     Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3.     Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4.     Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przekazana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu konto na stronach internetowych Sklepu poprzez udostępnienie informacji po zalogowaniu się na Konto.

5.     Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6.     Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

§15

Perfumy które oferujemy są INSPIROWANE znanymi zapachami. SĄ TO ODPOWIEDNIKI.

 Zdjęcia oryginalnych perfum użyte są wyłącznie w celu nakreślenia lini zapachowej i nie są ofertą sprzedaży.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu